Art. 8. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 8. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 655 i 1116) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9b w ust. 1 wyrazy "to wysokość tej części subwencji ogólnej podlega zwiększeniu" zastępuje się wyrazami

"to wysokość kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej podlega zwiększeniu";

2)
w art. 36a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba mieszkańców oraz w odniesieniu do:

1) gmin - dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, za rok bazowy ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 oraz planowane na rok budżetowy dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 9 i 10 z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29, ustalone na rok budżetowy;

2) powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, powiększone o część wyrównawczą, równoważącą i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30, ustalone na rok budżetowy;

3) województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, planowane na rok budżetowy z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c, powiększone o część wyrównawczą, regionalną i zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, ustalone na rok budżetowy oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a, ustalone na rok budżetowy.".