Art. 39. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 39. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  39. 
1. 
Organ właściwy i wojewoda ustalający prawo do świadczeń rodzinnych oraz organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną informacji o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. e, pkt 152 lit. d, pkt 153 lit. d oraz - w zakresie zasiłku macierzyńskiego - pkt 154 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających im samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych tych informacji.
2. 
Minister właściwy do spraw rodziny ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1.