Art. 24. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 24. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  24. 

W przypadku wypłaty przez organ rentowy w 2022 r. renty rodzinnej informacja, o której mowa w art. 34 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za 2022 r. jest sporządzana przez organ rentowy odrębnie dla każdej osoby uprawnionej do tej renty, przy czym kwotę pobranej zaliczki przypisuje się do każdej osoby uprawnionej w proporcji, w jakiej podzielona została renta rodzinna na te osoby.