Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2216

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2017 r.
Art.  5. 
1.  Producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uprawia tytoń, produkuje lub zbywa wysuszone liście tytoniu, składa wniosek, o którym mowa w art. 40hb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w art. 40hc ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, za rok 2017. Informacje przekazuje się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzję w sprawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 40ha ustawy zmienianej w art. 2, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, o którym mowa w ust. 1, wydaje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
4.  Formularze, o których mowa w ust. 1 i 2, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.