Art. 9. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2427

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2023 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 i 2349) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w pkt 13 w lit. h, w ust. 46 po wyrazach "składa w terminie określonym w art. 45 ust. 1" dodaje się wyrazy

", a w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia w zakresie przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - w terminie określonym w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ",

b)
w pkt 14 w lit. f, w ust. 1t:
w zdaniu pierwszym wyrazy "w tej spółce" zastępuje się wyrazami

"w spółce przekształcanej i o przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce",

w zdaniu drugim wyrazy "oraz wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej" zastępuje się wyrazami

", wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej oraz przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce",

c)
w pkt 38 w lit. m, w ust. 22 wyrazy "przepisów tych" zastępuje się wyrazami

"przepisu ust. 8",

d)
w pkt 40 w lit. b, w ust. 4a w części wspólnej po wyrazach "pomniejszonych o koszty" dodaje się wyrazy

"uzyska nia przychodów z tytułu",

e)
w pkt 60 w lit. b, w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości aktywów, o których mowa w lit. c, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce:

– niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

– nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo",

f)
w pkt 67:
uchyla się lit. q,
lit. s otrzymuje brzmienie:

"s) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 44f ust. 15, nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty (świadczenia) lub postawieniu do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed ich dokonaniem lub postawieniem do dyspozycji.", ";

2)
w art. 2:
a)
w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) uchyla się ust. 6;",

b)
w pkt 28:
w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podatnik wydatkował środki pochodzące z funduszu, o którym mowa w ust. 1hb, na cele inne niż cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1hba, albo", ",

w lit. j:
––
polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:

"po ust. 1x dodaje się ust. 1xa-1xd w brzmieniu:",

––
po ust. 1xc dodaje się ust. 1xd w brzmieniu:

"1xd. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną kosztem uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8, są wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce przekształcanej, powiększone o uzyskaną przez podatnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej, obliczoną zgodnie z art. 5, oraz pomniejszone o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce przekształcanej i o przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce. Jeżeli nastąpiło zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce przekształcanej, to wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce przekształcanej, nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z tytułu udziału w spółce przekształcanej, wartość wypłaty dokonanej z tytułu udziału w spółce przekształcanej oraz przypadające na podatnika wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w tej spółce, przyjmuje się w części odpowiadającej proporcjonalnie wartości udziału kapitałowego po jego zmniejszeniu w stosunku do jego wartości przed zmniejszeniem. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedmiotem odpłatnego zbycia są udziały (akcje) w spółce, która powstała w następstwie kolejnych przekształceń. Jeżeli w wyniku kolejnych przekształceń, o których mowa w zdaniu trzecim, u podatnika powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to wartość tego przychodu powiększa koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji).",

c)
w pkt 46 w lit. b, w ust. 3 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) aktywa, o których mowa w lit. c, stanowią co najmniej 50% wartości aktywów takiej jednostki, przy czym przy ustalaniu tej proporcji w wartości aktywów, o których mowa w lit. c, nie uwzględnia się udziałów (akcji) w innej spółce:

– niemającej siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

– nieposiadającej, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów (akcji) w spółce mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo",

d)
w pkt 47, w art. 24aa ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o:

1) kwotę zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-2a, pobranego przez podatnika tego podatku od należności podmiotów powiązanych określonych w ust. 2 z tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2;

2) wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów określonych w ust. 2, które zostały wyłączone w spółce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c, oraz stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.",

e)
w pkt 55:
uchyla się lit. s,
w lit. t, ust. 7c otrzymuje brzmienie:

"7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 28b ust. 15, nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 2e, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem.",

f)
w pkt 56 w lit. b w tiret drugim, w pkt 1 wyrazy "art. 22" zastępuje się wyrazami

"art. 22 ust. 4-6",

g)
w pkt 58, w art. 28a w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a oraz art. 28s ust. 1;

4) informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, art. 18 ust. 1f pkt 1 oraz art. 28 ust. 1;",

h)
pkt 64 otrzymuje brzmienie:

"64) uchyla się art. 28i;";

3)
w art. 9:
a)
w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w ust. 1 wyrazy "art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5-6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1", ",

b)
w pkt 13, w ust. 3 po wyrazach "z zastrzeżeniem" dodaje się wyrazy

"art. 26 ust. 6g, ";

4)
w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 56d:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę, składając:

1) oświadczenie lub informację, o których mowa w art. 41 ust. 4da, 15, 21 lub 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26 ust. 1ab, 2ca, 7a lub 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku o zwrot podatku, o którym mowa w rozdziale 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozdziale 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, lub we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tych wniosków, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.",

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o których mowa w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo składa je po terminie.",

c) w § 2 wyrazy "§ 1" zastępuje się wyrazami

"§ 1 lub 1a";";

5)
w art. 15 w pkt 5, w art. 79a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;";

6)
po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

"Art. 69a. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do płatników i podatników zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tytułu wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r.";

7)
w art. 70 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku opodatkowania dochodów uzyskanych w 2021 r., o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., przepis art. 6 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do osoby samotnie wychowującej dzieci i jej dziecka.".