Art. 17. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 w zdaniu pierwszym po wyrazach "stają się nieważne" dodaje się przecinek i wyrazy "a postępowania w sprawie nadania NSP wszczęte przed tym dniem umarza się z mocy prawa";
2)
w art. 17 wyrazy "do dnia 30 września 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 28 lutego 2021 r.".