Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2015 r.

USTAWA
z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) po art. 110 dodaje się art. 110a w brzmieniu:

"Art. 110a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

1) typu B - ambulans ratunkowy;

2) typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.