Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 1a po wyrazach "art. 14 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a";
2) w art. 37:
a) w ust. 2:
w pkt 11 po wyrazach "art. 14 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a",
w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693), z równoczesnym zawarciem umowy leasingu, na mocy której finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na zbywcę albo podmiot wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej raty albo w razie rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn.",

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawiera się w drodze bezprzetargowej:

1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli:

a) użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego,

b) użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);

2) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli oddanie w użytkowanie, najem albo dzierżawę stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 tej ustawy.";

3) w art. 68a:
a) w ust. 1 po wyrazach "art. 14 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a",
b) w ust. 3 po wyrazach "art. 14 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 1a".