Art. 6. - Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600) w art. 26 w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) spraw, w których złożono odwołanie od postanowienia Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15;".