Art. 9. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  9.

Przetwórców wpisanych do rejestru uznanych przetwórców na podstawie ustawy wymienionej w art. 13 uważa się za głównych przetwórców w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, upoważnionych zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.