Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.45.198

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1996 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.