Art. 3. - Zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.872 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.872

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 130c dodaje się pkt 130d w brzmieniu:

"130d) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a;".