Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Art.  1. 

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566),";

2) w art. 3 w ust. 5 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) spółka, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca,";

3) w art. 3a w ust. 2 w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) udziałów i akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca.";

4) w art. 4:
a) w ust. 4 w pkt 2 w lit. d na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) przez spółkę, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca;",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-e, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i akcji jest Skarb Państwa.".

Art.  2. 

Wszczęte na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania dotyczące nabycia przez spółkę, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieruchomości rolnych, lub nabycia przez tę spółkę udziałów i akcji spółki prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, podlegają umorzeniu z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.