Art. 34. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2354

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.
Art.  34. 
1. 
Do audytów prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Czynności w zakresie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2019 r. są wykonywane przez osoby zatrudnione w izbie administracji skarbowej, na terenie której znajduje się siedziba audytowanego. Przepisu nie stosuje się do czynności w zakresie audytu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.