Art. 2. - Zmiana ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1574 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1574

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243 i 1551) w art. 21 w ust. 1:

1)
po pkt 39d dodaje się pkt 39e w brzmieniu:

"39e) stypendia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 402 i 1574);";

2)
po pkt 147 dodaje się pkt 147a w brzmieniu:

"147a) nagrody, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego;".