Art. 12. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych... - Dz.U.2016.749 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.749

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.
Art.  12. 
1. 
Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biuro Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przejmuje stosownie do przejętego zakresu zadań minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci.
2. 
Należności i zobowiązania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa stają się stosownie do praw i obowiązków przejmowanych z umów i porozumień należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytutu Pamięci.
3. 
Mienie będące w posiadaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa staje się, stosownie do przejmowanego zakresu zadań przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytut Pamięci, mieniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytutu Pamięci.
4. 
Dokumentacja będąca w posiadaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przechodzi stosownie do przejętego zakresu zadań w posiadanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo Instytutu Pamięci.