Art. 2. - Zmiana ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1135

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2010 r.
Art.  2.
1.
Do umów o udzielenie preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Na wniosek gminy lub związku gmin umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być zmieniane w celu dostosowania ich postanowień do przepisów niniejszej ustawy.