Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1016

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.";

2) w art. 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.".

Art.  2. 

Wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art.  3. 

Postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawach, w których właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy staje się organ gminy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art.  4. 

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonywać, w drodze rozporządzenia, przeniesień planowanych wydatków budżetowych na rok 2019 między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie przekazanych zadań.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.