Art. 8. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2017 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261) w art. 30:

1) 3
 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny;";

2)
uchyla się § 3.
3 Art. 8 pkt 1 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1452) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2017 r.