Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1365

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) w art. 11b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.".

Art.  2. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.