Art. 6. - Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2014 r.
Art.  6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 27a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.