Art. 5. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1783

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260 i 1261) użyte w:

1)
art. 62a w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "drogi w transeuropejskiej sieci drogowej" zastępuje się wyrazami "drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,";
2)
art. 62a w ust. 1 w pkt 10 oraz w art. 66 w ust. 1 w pkt 6 i w ust. 1a wyrazy "drogi w transeuropejskiej sieci drogowej" zastępuje się wyrazami "drogi, o której mowa w art. 24ga ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych".