Art. 18. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  18. 
1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje na rok 2020 projekt zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 39n ust. 9 ustawy zmienianej w art. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej środków na pokrycie kosztów działalności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z realizacją ustawowych zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16d-16f ustawy zmienianej w art. 7.
2. 
Projekt zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Projekt zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, podlega w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzgodnieniu z:
1)
ministrem właściwym do spraw transportu;
2)
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym.
4. 
Brak stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za uzgodnienie projektu zmiany planu, o którym mowa w ust. 1.