Art. 40. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji... - Dz.U.2021.1598 - OpenLEX

Art. 40. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1598

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.
Art.  40. 

Przepisy art. 6 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się do wymagalnych wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji. Nadwyżka środków pieniężnych i pozostałe zabezpieczenie, o których mowa w art. 6 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 15, nie wchodzą do masy upadłości ani do masy układowej do chwili zaspokojenia należności Skarbu Państwa.