Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1349

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2018 r.
Art.  9. 

Przepis art. 7 ust. 3 niniejszej ustawy oraz art. 12 ust. 3b ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej podane do publicznej wiadomości po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.