Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 115 po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. Adopcją jest nabycie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dziecko pochodzi.";

2) w art. 211a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

"§ 2. Tej samej karze podlega, kto, będąc osobą, której przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną osobę:

1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten cel przed sądem orzekającym w postępowaniu w sprawie o przysposobienie, a w przypadku wyrażenia przez rodzica zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego - przed sądem przyjmującym oświadczenie o wyrażeniu tej zgody,

2) z pominięciem postępowania w sprawie o przysposobienie.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie w warunkach, o których mowa w § 2.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 586 w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Równocześnie z wezwaniem na rozprawę poucza się uczestnika o treści przepisów art. 211a § 2 pkt 1 oraz § 3 Kodeksu karnego oraz o tym, że w razie działania uczestnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oświadczenie o działaniu w tym celu powinno zostać złożone niezwłocznie, nie później jednak niż przed wydaniem postanowienia kończącego postępowanie w sprawie o przysposobienie.";

2) w art. 589 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Przyjmując oświadczenie o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości, sąd opiekuńczy poucza o treści przepisu art. 211a § 2 Kodeksu karnego oraz przyjmuje oświadczenie, że wyrażając zgodę na przysposobienie, rodzic nie działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Fakt udzielenia pouczenia i przyjęcia oświadczenia odnotowuje się w protokole.".

Art.  3. 

W postępowaniach w sprawie o przysposobienie, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestnik został już wezwany na rozprawę, a nie wydano postanowienia kończącego postępowanie, pouczenia, o którym mowa w art. 586 § 2 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 2, dokonuje się na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż przy pierwszej czynności w postępowaniu z udziałem tego uczestnika.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.