Art. 7. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9e w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 264 § 2 i 3" zastępuje się wyrazami

"art. 264 § 2-4";

2)
w art. 9f w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 264 § 2 i 3" zastępuje się wyrazami

"art. 264 § 2-4".