Art. 13. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w § 2 wyrazy "art. 86 § 1a, 2 i 3" zastępuje się wyrazami

"art. 86 § 2 i 3";

2)
w art. 39 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W razie skazania za zbiegające się przestępstwo skarbowe i przestępstwo określone w innej ustawie karnej, sąd wymierza karę łączną na zasadach określonych w Kodeksie karnym.".