Art. 7. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. 1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 i art. 48 ust. 1 i 2, sąd:

1) może orzec pozbawienie praw publicznych;

2) orzeka zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

2. W razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w przepisach art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 i art. 48 ust. 1 i 2, sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.".