Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.396

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2015 r.
Art.  28. 

Traci moc ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.).