Art. 3. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1730 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1730

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w art. 28 w ust. 6 pkt 7a otrzymuje brzmienie:

"7a) liczby nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela uprawnionych do świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;".