Art. 5. - Zmiana ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2760

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505) w art. 80 w § 2a w pkt 1:

1)
po wyrazach "odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku" dodaje się wyrazy "oraz w 2024 roku";
2)
po wyrazach "odbiorców paliw gazowych w 2023 r." dodaje się wyrazy "oraz w 2024 r.".