Art. 13. - Zmiana ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2339

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  13. 

Wejście w życie niniejszej ustawy nie powoduje obowiązku wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji ani wcześniejszej spłaty finansowania uzyskanego z wykorzystaniem innych instrumentów dłużnych, jeżeli zaciągnięcie takich zobowiązań nie jest dopuszczalne na gruncie art. 59ca ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7 niniejszej ustawy.