Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1922 r.
w przedmiocie zmiany terminu wejścia w życie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych t postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonariuszom państwowym.

Art.  1.

W ustępie pierwszym art. 73 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym (Dz. U. R. P. № 21 poz. 165) wyrazy "z dniem 1 kwietnia" zastępuje się wyrazami "z dniem 1 lipca".

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Prezydentowi Ministrów.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1922 r.