Art. 1. - Zmiana terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.53.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1952 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) - w art. 71 ust. 3 wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1952 r." zastępuje się wyrazami: "w terminie, który określi Prezydium Rządu".