§ 4. - Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1681

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.