Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1053

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 488 i 2152 oraz z 2017 r. poz. 2060) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1a wyrazy "dnia 3 czerwca 2018 r." zastępuje się wyrazami "dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.).";
2) w § 2 wyrazy "4 czerwca 2018 r." zastępuje się wyrazami "wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw";
3) w załączniku nr 1a do rozporządzenia w § 1:
a) w pkt 4 w lit. b wyrazy "§ 2 ust. 9 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 7 pkt 2",
b) w pkt 5 wyrazy "§ 2 ust. 10 pkt 4" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 8".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).