Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1656

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1  ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 60c dodaje się § 60d w brzmieniu:

"§ 60d. Znak D-54 "strefa czystego transportu" oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D-55 "koniec strefy czystego transportu" oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.";

2) w załączniku do rozporządzenia w części "ZNAKI DROGOWE PIONOWE" w grupie "Znaki informacyjne":
a) w pkt 68 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 69 i 70 w brzmieniu:

"69) D-54 "strefa czystego transportu",

70) D-55 "koniec strefy czystego transportu". ",

b) dodaje się rysunki D-54 i D-55:

wzór

D-54

wzór

D-55

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).