Zmiana rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2744

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224 i 2707) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 uchyla się pkt 1;
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania pytań niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji oraz sprzęt komputerowy zawierający system informacji prawnej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.