Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1647

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 uchyla się pkt 9;
2) w § 12 w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą";";

3) w § 26 w ust. 1 uchyla się pkt 1, 2 i 4.
§  2.  Do dnia 31 sierpnia 2020 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w przepisach rozporządzenia zmienianego w § 1, jest udzielana również z inicjatywy asystenta nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).