Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2042

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227, z 2016 r. poz. 642, z 2017 r. poz. 2503 oraz z 2018 r. poz. 1860) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części A:
- w dziale I:
-- w lit. A:
--- po pkt 4.1 dodaje się pkt 4.2 w brzmieniu:
4.2.Aromia bungii (Faldermann)
--- po pkt 10.5 dodaje się pkt 10.6 w brzmieniu:
10.6.Grapholita packardi Zeller
--- po pkt 16.1 dodaje się pkt 16.2 i 16.3 w brzmieniu:
16.2.Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3.Oemona hirta (Fabricius)
-- w lit. C po pkt 3 dodaje się pkt 3.1-3.3 w brzmieniu:
3.1.Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2.Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3.Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.
- w dziale II:
-- w lit. A po pkt 7 dodaje się pkt 7.1 w brzmieniu:
7.1.Pityophthorus juglandis Blackman
-- w lit. C przed pkt 1 dodaje się pkt 0.1-0.3 w brzmieniu:
0.1.Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2.Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell
0.3.Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
b) w części B:
- w lit. A po pkt 4 dodaje się pkt 4.1 i 4.2 w brzmieniu:
4.1.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)(a)14.01
4.2.Liriomyza trifolii (Burgess)(a)14.02
- w lit. B uchyla się pkt 2;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A:
- w dziale I:
-- w lit. A uchyla się pkt 11,
-- w lit. C uchyla się pkt 9,
- w dziale II w lit. C uchyla się pkt 1,
b) w części B:
- w lit. A po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
10.Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRośliny rodzajów Cedrus Trew. i Pinus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż owoce i nasiona(a)15.1
- w lit. C pkt 0.1 otrzymuje brzmienie:
0.1.Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.Drewno3), inne niż drewno okorowane, i odseparowana kora roślin rodzaju Castanea Mill., rośliny przeznaczone do sadzenia1) rodzaju Castanea Mill. oraz rośliny przeznaczone do sadzenia1) rodzaju Quercus L., inne niż nasiona(c)02
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części A pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14.Gleba składająca się w części ze stałych substancji organicznych i podłoże uprawowe, składające się w całości lub w części ze stałych substancji organicznych, inne niż składające się w całości z torfu lub włókien roślin gatunku Cocos nucifera L., niewykorzystywane do uprawy roślin lub innych celów rolniczychPaństwa trzecie inne niż Konfederacja Szwajcarska
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w części A:
- w dziale I:
-- po pkt 1.7 dodaje się pkt 1.8 i 1.9 w brzmieniu:
1.8. Drewno1) roślin rodzajów Juglans L. i Pterocarya

Kunth, inne niż drewno w postaci:

- wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków,

niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 40 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak "HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, lub

c) zostało ociosane i pozbawione swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni.

1.9. Odseparowana kora i drewno1) roślin z rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CNUrzędowe potwierdzenie2), że odseparowana kora lub drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7);

nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) zostały poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu kory lub drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 40 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

-- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., inne niż drewno w postaci opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni oraz drewnem w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzące z Republiki Albanii, Republiki Armenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Turcji, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) zostało poddane suszeniu komorowemu przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak "Kiln-dried" lub "KD" ("suszone komorowo") lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

-- uchyla się pkt 7.1.2,
-- po pkt 7.5 dodaje się pkt 7.6 i 7.7 w brzmieniu:
7.6. Drewno1) roślin rodzaju Prunus L., inne niż drewno w postaci:

- wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub

nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei i Socjalistycznej Republiki Wietnamu, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Aromia bungii (Falderman) ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, lub

c) zostało poddane odpowiedniemu działaniu promieniowania jonizującego, w wyniku którego przyjęło dawkę nie mniejszą niż 1 kGy; informację o wielkości dawki umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

7.7. Drewno1) roślin rodzaju Prunus L. w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei i Socjalistycznej Republiki Wietnamu, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CNUrzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Aromia bungii (Falderman) ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) zostało rozdrobnione na kawałki o szerokości i grubości nie większej niż 2,5 cm, lub

c) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

-- po pkt 11.4 dodaje się pkt 11.4.1 w brzmieniu:
11.4.1. Rośliny rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych AmerykiUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) pochodzą z miejsca produkcji, w którym przez co najmniej dwa ostatnie lata przed wysyłką nie stwierdzono w wyniku urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w tym miejscu produkcji oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie w odległości co najmniej 5 km, objawów występowania Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane urzędowej kontroli8) bezpośrednio przed wysyłką oraz postępowano z nimi, w tym opakowano, w sposób uniemożliwiający porażenie przez ten organizm po wywozie z miejsca produkcji, lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, a rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane kontroli bezpośrednio przed wysyłką oraz postępowano z nimi, w tym opakowano, w sposób uniemożliwiający porażenie przez ten organizm po wywozie z miejsca produkcji.

-- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12. Rośliny rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z Republiki Albanii, Republiki Armenii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji i Stanów Zjednoczonych AmerykiUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. T. C. & Harr. ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7) nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego roślin w miejscu ich produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. T. C. & Harr.

-- po pkt 14.1 dodaje się pkt 14.2 w brzmieniu:
14.2. Rośliny rodzajów Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż rośliny w kulturze tkankowej i nasiona, pochodzące z Kanady, Stanów Zjednoczonych Meksyku i Stanów Zjednoczonych AmerykiUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Grapholita packardi Zeller, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana w formie pisemnej przed wysyłką Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od Grapholita packardi Zeller, ustanowionym zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9):

- które jest urzędowo zarejestrowane przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia i podlega urzędowym kontrolom8) oraz

- które było poddawane corocznie, w odpowiednim czasie, kontrolom pod kątem objawów występowania Grapholita packardi Zeller, oraz

- w którym zastosowano odpowiednie zabiegi zapobiegawcze oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych corocznie, w odpowiednim czasie, nie stwierdzono występowania Grapholita packardi Zeller, oraz

- w którym bezpośrednio przed eksportem rośliny zostały poddane kontroli pod kątem obecności

Grapholita packardi Zeller, lub

c) które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Grapholita packardi Zeller.

-- pkt 16.5 i 16.6 otrzymują brzmienie:
16.5. Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych roślin oraz rodzajów

Magnifera L. i Prunus L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), na które są one podatne, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), na które są one podatne, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji roślin i jego bezpośrednim sąsiedztwie, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed zbiorami owoców, nie zaobserwowano objawów występowania Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), na które owoce są podatne, oraz żaden z owoców zebranych w miejscu produkcji nie wykazał, podczas urzędowej kontroli8), objawów występowania tych organizmów oraz

w świadectwie fitosanitarnym zawarte zostały informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce zostały poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), na które są one podatne, a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

16.6. Owoce roślin rodzajów Capsicum (L.) i Citrus L., inne niż owoce roślin gatunków Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle oraz gatunków Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L., pochodzące z państw kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Wyspy Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Mauritiusa i IzraelaUrzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację zapewniającą identyfikowalność miejsca produkcji owoców,

oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego, łącznie z oceną wizualną reprezentatywnych prób owoców, nie stwierdzono występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), lub

d) zostały poddane zabiegowi chłodzenia lub innemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

-- po pkt 16.6 dodaje się pkt 16.7-16.10 w brzmieniu:
16.7. Owoce roślin rodzaju Malus Mill.Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich

i Rhagoletis pomonella (Walsch), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji, w którym w trakcie sezonu wegetacyjnego w odpowiednim czasie są przeprowadzane urzędowe kontrole8), pod kątem występowania Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), łącznie z oceną wizualną reprezentatywnych prób owoców, i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono występowania tych organizmów oraz

w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce zostały poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

16.8. Owoce roślin rodzajów, Malus Mill. i Pyrus L.Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji, w którym w trakcie sezonu wegetacyjnego w odpowiednim czasie są przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, łącznie z oceną wizualną reprezentatywnych prób owoców, i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono występowania tych organizmów oraz

w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce zostały poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

16.9. Owoce roślin rodzajów, Malus Mill. i Pyrus L.Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Tachypterellus quadrigibbus Say zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Tachypterellus quadrigibbus Say, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację

ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji, w którym w trakcie sezonu wegetacyjnego w odpowiednim czasie są przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania Tachypterellus quadrigibbus Say, łącznie z oceną wizualną reprezentatywnych prób owoców, i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono występowania tego organizmu oraz

w świadectwie fitosanitarnym zawarte zostały informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce zostały poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania Tachypterellus quadrigibbus Say, a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

16.10. Owoce roślin rodzajów Malus Mill., Prunus L. Pyrus L. i Vaccinium L., pochodzące z Kanady, Stanów Zjednoczonych Meksyku i Stanów Zjednoczonych AmerykiUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Grapholita packardi Zeller, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

b) owoce pochodzą z miejsca produkcji, w którym w trakcie sezonu wegetacyjnego w odpowiednim czasie są przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania Grapholita packardi Zeller, łącznie z kontrolą reprezentatywnych prób owoców, i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono występowania tego organizmu oraz

w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

c) owoce zostały poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania Grapholita packardi Zeller, a informacja o metodzie wykonywania zabiegu została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

-- po pkt 25.7.2 dodaje się pkt 25.7.3 i 25.7.4 w brzmieniu:
25.7.3. Owoce roślin gatunków Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Neoleucinodes elegantalis (Guenée) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych2), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9), w którym w trakcie sezonu wegetacyjnego w odpowiednim czasie są przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania Neoleucinodes elegantalis (Guenée), łącznie z badaniem reprezentatywnych prób owoców, i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono występowania tego organizmu oraz

w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9) na podstawie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę, zabezpieczonego przed dostępem owadów,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców.

25.7.4. Owoce roślin rodziny Solanaceae pochodzące z kontynentów amerykańskich, Związku Australijskiego i Nowej ZelandiiUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Bactericera cockerelli (Sulc.) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa, lub

b) owoce pochodzą z obszaru wolnego od Bactericera cockerelli (Sulc.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), a informacja o tym została przekazana przed wysyłką, w formie pisemnej, Komisji Europejskiej przez organizację ochrony roślin tego państwa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji, w którym łącznie z jego bezpośrednim sąsiedztwem, w okresie trzech miesięcy przed wysyłką są przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania Bactericera cockerelli (Sulc.) oraz są przeprowadzane zabiegi zapewniające brak tego organizmu, a z owoców przed wysyłką są pobierane reprezentatywne próby do kontroli pod kątem występowania tego organizmu, oraz w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców, lub

d) owoce pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Bactericera cockerelli (Sulc.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9) na podstawie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę, zabezpieczonego przed dostępem owadów oraz w świadectwie fitosanitarnym zostały zawarte informacje zapewniające identyfikowalność miejsca produkcji owoców.

-- pkt 34 otrzymuje brzmienie:
34. Podłoża uprawowe związane z roślinami lub towarzyszące roślinom, przeznaczone do utrzymania żywotności roślin, inne niż sterylne podłoża w kulturach in vitro, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja SzwajcarskaUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) podłoże uprawowe było przechowywane i utrzymywane w warunkach zapewniających brak występowania organizmów szkodliwych oraz w czasie sadzenia roślin podłoże to:

- nie zawierało ziemi oraz materii organicznej oraz nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin lub innych celów rolniczych lub

- składało się w całości z torfu lub włókien roślin gatunku Cocos nucifera oraz nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin lub innych celów rolniczych, lub

- zostało poddane zabiegowi zapewniającemu brak występowania organizmów szkodliwych; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "dodatkowa deklaracja"

oraz

b) od czasu sadzenia roślin:

- zostały wprowadzone środki w celu zapewnienia braku występowania w podłożu uprawowym organizmów szkodliwych, obejmujące co najmniej:

- - fizyczne odizolowanie podłoża od ziemi oraz innych możliwych źródeł organizmów szkodliwych,

- - środki higieny,

- - wykorzystywanie wody wolnej od organizmów szkodliwych, lub

- w czasie dwóch tygodni przed wysyłką ziemia i podłoże uprawowe zostały usunięte z roślin przez mycie w wodzie wolnej od organizmów szkodliwych; w przypadku ponownego sadzenia wykorzystano podłoże spełniające wymagania określone w lit. a oraz od czasu sadzenia zostały wprowadzone środki określone w tiret pierwsze.

-- po pkt 34 dodaje się pkt 34.1-34.4 w brzmieniu:
34.1. Cebule, korzenie bulwiaste, kłącza i bulwy, przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja SzwajcarskaUrzędowe potwierdzenie2), że waga ziemi i podłoża uprawowego towarzyszących cebulom, korzeniom bulwiastym, kłączom lub bulwom stanowi nie więcej niż 1% wagi netto przesyłki lub partii.
34.2. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja SzwajcarskaUrzędowe potwierdzenie2), że waga ziemi i podłoża uprawowego towarzyszących bulwom stanowi nie więcej niż 1% wagi netto przesyłki lub partii.
34.3. Korzenie i bulwy roślin warzywnych, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja SzwajcarskaUrzędowe potwierdzenie2), że waga ziemi i podłoża uprawowego towarzyszących korzeniom lub bulwom stanowi nie więcej niż 1% wagi netto przesyłki lub partii.
34.4. Maszyny i pojazdy, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnych, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja SzwajcarskaUrzędowe potwierdzenie2), że pojazdy lub maszyny zostały oczyszczone i są wolne od ziemi i resztek roślinnych.
- w dziale II:
-- po pkt 2 dodaje się pkt 2.1-2.3 w brzmieniu:
2.1. Drewno1) roślin rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth,, inne niż drewno w postaci:

- wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

b) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 40 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak "HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, lub

c) zostało ociosane i pozbawione swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni.

2.2. Odseparowana kora i drewno1) roślin rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth,. w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, niezależnie od tego, czy ta kora i to drewno są wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CNUrzędowe potwierdzenie2), że odseparowana kora lub drewno:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

b) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 40 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak "HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

2.3. Opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy zastosowaniu dowolnej kombinacji tych czynników oraz drewna używanego do unieruchamiania lub

zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek

Opakowania drewniane:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

b) zostały:

- wykonane z okorowanego drewna zgodnie z załącznikiem nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych4),

- poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych4),

- opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem nr II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych4), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w tiret drugie.

-- po pkt 7 dodaje się pkt 7.1 w brzmieniu:
7.1. Rośliny rodzajów Juglans L. i Pterocarya Kunth, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane albo po wprowadzeniu na terytorium Unii Europejskiej były uprawiane w miejscu produkcji wolnym od Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa, w którym były uprawiane, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9), lub

b) pochodzą z miejsca produkcji, w którym przez co najmniej dwa ostatnie lata przed wysyłką nie stwierdzono w wyniku urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w tym miejscu produkcji oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie w odległości co najmniej 5 km, objawów występowania Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman; rośliny przeznaczone do sadzenia zostały poddane ocenie wizualnej bezpośrednio przed wysyłką oraz postępowano z nimi, w tym opakowano, w sposób uniemożliwiający porażenie przez ten organizm po wywozie z miejsca produkcji, lub

c) pochodzą z miejsca produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i jego wektora Pityophthorus juglandis Blackman, oraz zostały poddane ocenie wizualnej bezpośrednio przed wysyłką oraz postępowano z nimi, w tym opakowano, w sposób uniemożliwiający porażenie przez ten organizm po ich wywozie z miejsca produkcji.

-- po pkt 30.1 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
31. Maszyny i pojazdy, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnychPojazdy lub maszyny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

b) zostały oczyszczone i są wolne od ziemi i resztek roślinnych, jeżeli są przemieszczane z obszaru, na którym występuje Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

b) w części B w tabeli 1:
- pkt 16.1 otrzymuje brzmienie
16.1. Rośliny rodzajów Cedrus Trew. i Pinus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

c) były uprawiane w szkółkach, które na podstawie urzędowych kontroli8) i badań12) zostały wraz z otaczającym je obszarem uznane za wolne od

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, lub

d) były stale uprawiane w miejscu produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w odpowiednim czasie stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

(a)15.1
- po pkt 16.1 dodaje się pkt 16.2 w brzmieniu:
16.2. Rośliny rodzaju Quercus L., inne niż rośliny gatunku Quercus suber L., o obwodzie wynoszącym co najmniej 8 cm na wysokości 1,2 m od szyjki korzeniowej, przeznaczone do sadzenia6), inne niż owoce i nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Thaumetopoea processionea L., lub

b) rośliny były stale uprawiane w strefie chronionej (a)16 lub na obszarze wolnym od Thaumetopoea processionea L., ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), lub

c) rośliny były produkowane od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji, które zostało uznane za wolne od Thaumetopoea processionea L. na podstawie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych w tym miejscu produkcji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, bezpośrednio przed ich wysyłką oraz

w którym od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego były przeprowadzane urzędowe kontrole8) pod kątem występowania larw Thaumetopoea processionea L. oraz objawów ich występowania, obejmujące także bezpośrednie sąsiedztwo tego miejsca produkcji, lub

d) były stale uprawiane w miejscu produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Thaumetopoea processionea L., oraz podczas kontroli przeprowadzanych w odpowiednim czasie stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea processionea L.

(a)16
- pkt 24.1-24.3 otrzymują brzmienie:
24.1. Nieukorzenione sadzonki roślin gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. przeznaczone do sadzenia6)Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nieukorzenione sadzonki pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) w miejscu produkcji nieukorzenionych sadzonek, w tym na sadzonkach i na roślinach, z których je pobrano, oraz na roślinach, które znajdowały się lub były produkowane w miejscach produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

c) w przypadku gdy sadzonki lub rośliny, z których je pobrano, znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki te lub rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8) przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę sadzonek; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek z miejsca produkcji.

(a)2
24.2. Rośliny gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. przeznaczone do sadzenia6), inne niż:

- nasiona,

- rośliny określone w pkt 24.1

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie roślin do obrotu, w miejscu ich produkcji, w tym na tych roślinach, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8) przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji,

oraz

d) rośliny były produkowane z sadzonek, które:

- pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

- były uprawiane w miejscach produkcji, w których w całym okresie produkcji sadzonek były prowadzone co najmniej raz na trzy tygodnie urzędowe kontrole, w wyniku których w tych miejscach produkcji, w tym na tych sadzonkach, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

- w przypadku gdy sadzonki znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8) przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę sadzonek; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek z miejsca produkcji, lub

e) rośliny, w przypadku których, przez opakowania, stadium rozwoju kwiatów lub przylistków, lub w jakikolwiek inny sposób można stwierdzić, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zawodowo produkcją roślin, w wyniku urzędowej kontroli8) bezpośrednio przed ich przemieszczaniem stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

(a)2
24.3. Rośliny rodzaju Begonia L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, bulwy i korzenie bulwiaste, oraz rośliny rodzajów

Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i gatunku Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

b) podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie roślin do obrotu, w miejscu ich produkcji, w tym na tych roślinach, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8) przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji, lub

d) rośliny, w przypadku których, przez opakowania, stadium rozwoju kwiatów lub w jakikolwiek inny sposób można stwierdzić, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zawodowo produkcją roślin, w wyniku urzędowej kontroli8) bezpośrednio przed ich przemieszczaniem stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

(a)2
- pkt 31 otrzymuje brzmienie:
31. Owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, pochodzące z Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji,

Republiki Słowenii, Republiki Greckiej (regiony Argolida, Arta, Chania i Lakonia), Republiki Portugalskiej (Algavre i Madeira i gmina Odemira w Alentejo), Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej lub Republiki Włoskiej

Na opakowaniu, w którym są przemieszczane owoce, powinno być określone miejsce ich pochodzenia, a owoce:

a) powinny być pozbawione szypułek oraz liści lub

b) z liśćmi lub szypułkami powinny być zaopatrzone w urzędowe potwierdzenie2), że zostały zapakowane

w zamknięte i urzędowo zaplombowane opakowania, które pozostaną zaplombowane w czasie transportu przez strefę chronioną (d)3 oraz są opatrzone znakiem umożliwiającym ich identyfikację; informację o znaku umieszcza się w paszporcie roślin.

(d)3
5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w części A:
- w dziale I:
-- w pkt 1.7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin rodzajów Juglans L., Platanus L. i Pterocarya L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni,

oraz",

-- pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia 3 inne niż nasiona, rodzaju. Abies Mill., gatunków Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., rodzaju Castanea Mill., gatunków Cucumis spp., rodzajów Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i mieszańców tego rodzaju, gatunków Exacum spp., rodzajów Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., wszystkie odmiany nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens L., rodzajów Juglans L., gatunków Lactuca spp., rodzajów Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Héerit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L. i Populus L., gatunków Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., rodzajów Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. i inne rośliny gatunków zielnych, z wyłączeniem roślin z rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia 4 , oraz inne niż cebule, korzenie bulwiaste, kłącza, nasiona i bulwy.",

- w dziale II pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia 5 , inne niż nasiona, gatunku Beta vulgaris i rodzajów Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. oraz gatunków Quercus spp., inne niż gatunku Quercus suber L., i rodzaju Ulmus L.",

b) w części B:
- w dziale I:
-- w pkt 2:
--- tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:

"- ścięte gałęzie, niezależnie od tego, czy zachowały liście, roślin rodzaju Fraxinus L., Juglans L. i Pterocarya L. oraz gatunku Ulmus davidiana Planch., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,",

--- dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:

"- roślin rodzajów Convolvulus L., Ipomoea L. (inne niż bulwy), Micromeria Benth i rodziny Solanaceae, pochodzące ze Związku Australijskiego, kontynentów amerykańskich i Nowej Zelandii.",

-- w pkt 3:
--- tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"- rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. oraz mieszańców tych rodzajów, Momordica L. oraz rodziny Solanaceae,

- rodzajów Actinidia Lindl., Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. i Vitis L. oraz gatunków Carica papaya L. i Persea americana Mill.,",

--- uchyla się tiret trzecie,
-- w pkt 5 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- rodzajów Fraxinus L., Juglans L. i Pterocarya L. oraz gatunku Ulmus davidiana Planch., pochodząca z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,",

-- w pkt 6 w lit. a:
--- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Republiki Albanii, Republiki Armenii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji i Stanów Zjednoczonych Ameryki,",

--- tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"- rodzajów Fraxinus L., Juglans L. i Pterocarya L. oraz gatunku Ulmus davidiana Planch., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,",

--- tiret ósme otrzymuje brzmienie:

"- rodzajów Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem trocin lub ścinków, pochodzące z Kanady lub Stanów Zjednoczonych Ameryki,",

--- dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

"- rodzaju Prunus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Republiki Mongolii, Japonii, Republiki Korei, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Socjalistycznej Republiki Wietnamu.",

-- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podłoże uprawne towarzyszące lub związane z roślinami, przeznaczone do podtrzymania żywotności roślin, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska.",

-- po pkt 7 dodaje się pkt 7.1 w brzmieniu:

"7.1. Maszyny i pojazdy, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnych i spełniają jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w części II:

Lp.Kod CNOpis
1ex 8432Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych
2ex 8433 53Maszyny do zbioru roślin okopowych
3ex 8436 80 10Urządzenia dla leśnictwa
4ex 8701 20 90Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709): Ciągniki drogowe do naczep, używane
5ex 8701 91 10Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, o mocy silnika nieprzekraczającej 18 kW
6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) uprawiają ziemniaki na powierzchni większej niż 1,5 ha.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/523 z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającej załączniki I-V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2019, str. 41).
3 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
4 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
5 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).