Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1691

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857 oraz z 2017 r. poz. 551) w § 5:
1) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.";

2) w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w przypadku działań i poddziałań wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;",

b) uchyla się pkt 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).