Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 grudnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486 oraz z 2015 r. poz. 1335) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2013 r. poz. 639 oraz z 2014 r. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie

"2) wyposażenia, w tym:

a) środków przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek zakładanych na ręce, pałek służbowych, psów służbowych, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz siatek obezwładniających,

b) broni palnej,

c) środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,

d) pojazdów,";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do informacji określonej w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, składanej przez komendantów straży za rok 2015, stosuje się przepisy tego rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY
................................................................................................
(nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)
według stanu na dzień ............... r.
Adres .............................................................................................................................................
Numery telefonów ..........................................................................................................................
Numery faksów ..............................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej ...........................................................................................................
Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*
Data powołania ..............................................................................................................................
Część I

Ewidencja etatów

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach
pełny etat3/4 etatu1/2 etatu1/4 etatuinny wymiar etatu
komendant
zastępca komendanta
naczelnik
zastępca naczelnika
kierownik
zastępca kierownika
starszy inspektor
inspektor
młodszy inspektor
starszy specjalista
specjalista
młodszy specjalista
starszy strażnik
strażnik
młodszy strażnik
aplikant
Razem strażnicy
stanowiska urzędnicze
stanowiska pomocnicze i obsługi
Liczba etatów ogółem
* Niepotrzebne skreślić.
CZĘŚĆ II
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA
Lp.WyposażenieLiczba
1kajdanki zakładane na ręce
2pałki służbowe
3psy służbowe
4chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
5przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
6siatki obezwładniające
7broń palna
8środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
9pojazdy:
a) samochody
b) motocykle
c) motorowery
d) rowery
10konie
Część III

Ewidencja wyników działań straży

Lp.Rodzaje wykroczeń zawartych w:Środki

oddziaływania

wychowawczego

(art. 41 k.w.)

Grzywna nałożona

w drodze mandatu

karnego

Wnioski do

sądu

Inny sposó

zakończenia czynności

(np. odstąpienie od

skierowania wniosku

o ukaranie,

przekazanie sprawy

innym organom)

Razem
liczbakwota
1Ustawie - Kodeks wykroczeń
a)wykroczenia przeciwko

porządkowi i spokojowi

publicznemu

b)wykroczenia przeciwko

instytucjom państwowym,

samorządowym i społecznym

c)wykroczenia przeciwko

bezpieczeństwu osób i mienia

d)wykroczenia przeciwko

bezpieczeństwu i porządkowi

w komunikacji

e)wykroczenia przeciwko osobie
f)wykroczenia przeciwko zdrowiu
g)wykroczenia przeciwko mieniu
h)wykroczenia przeciwko interesom

konsumentów

i)wykroczenia przeciwko

obyczajności publicznej

j)wykroczenia przeciwko

urządzeniom użytku publicznego

k)szkodnictwo leśne, polne

i ogrodowe

2przepisach wprowadzających Kodeks

pracy

3ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

4ustawie o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu

i wyrobów tytoniowych

5ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach

6ustawie o ochronie zwierząt
7ustawie o odpadach
8ustawie - Prawo ochrony środowiska
9ustawie - Prawo o miarach
10ustawie - Prawo wodne
11ustawie o publicznym transporcie

drogowym

12ustawie o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami

13ustawie o ochronie przyrody
14ustawie o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji

15ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,

uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych

16ustawie o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym

17ustawie o bateriach i akumulatorach
18ustawie - Kodeks wyborczy
19aktach prawa miejscowego (przepisy

porządkowe)

20innych
OGÓŁEM
Lp.Pozostałe wyniki działaniaLiczba
1pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
2wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:
- pojazdy usunięte z drogi
- zastosowane procedury wynikające z art. 130a ust. 2a
3pojazdy odnalezione
4osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
5ujawnione przestępstwa
6osoby ujęte i przekazane Policji
7zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem
8chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej
9konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy
10kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby
11Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju
b) zagrożeń w ruchu drogowym
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożeń życia i zdrowia
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)
f) awarii technicznych
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).