Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 436 i 440) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej, lądowania handlowego przez statki powietrzne wykonujące loty w ruchu krajowym, z wyjątkiem lądowania handlowego w celu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.