Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 678 oraz z 2011 r. poz. 1507) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zakazów wykonywania lotów w strefach R, z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK, nie stosuje się do lotów:",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP R40 SŁUPSK nie stosuje się do lotów wykonywanych za zgodą, o której mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 234), w tym w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się lp. 24 w brzmieniu:
24EP R40 SŁUPSKKoło o promieniu 3000 m i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46,354"N 017°06'38,046"EFL 165

GND

Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych w podanych

zakresach wysokości

Koło o promieniu 9000 m i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46,354"N 017°06'38,046"EFL410

FL165

Koło o promieniu 17 000 m i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 54°28'46,354"N 017°06'38,046"EFL660

FL410

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).