Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1017

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - przez złożenie w urzędzie skarbowym odpisu księgi wieczystej potwierdzającego ustanowienie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego na nieruchomości spełniającej przesłanki określone w art. 69a ust. 9 ustawy.";

2) w § 9 w ust. 1 po wyrazach "o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2" dodaje się wyrazy "i 5";
3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek

o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego / przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego*, **

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).