Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 554 oraz z 2020 r. poz. 1215) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 554) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 1215) wydaje się do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych zezwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 10 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Dokument w skali 1:1 2
1)
W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Federacji Rosyjskiej:

AWERS

wzór

REWERS

wzór

2)
W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Republiki Białorusi:

AWERS

wzór

REWERS

wzór

3)
W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Ukrainy:

AWERS

wzór

REWERS

wzór

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Z tolerancją do 4 mm.