Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1897

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

Na podstawie art. 38d ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. z 2012 r. poz. 43) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
...................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)(miejscowość, data)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE

o wysokości wpłaty na fundusz likwidacyjny uiszczonej za ... kwartał ... roku

Wyprodukowana w ciągu ... kwartału ... roku energia elektryczna (MWh)
Wysokość wpłaty
Data wpłaty
……………..……………………………...….....……………….....………
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska kierownika jednostki organizacyjnej)