Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1584

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713) załączniki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisy z tych zezwoleń wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.
2.  Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisy z tych licencji, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
§  3.  Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydrukowane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal wydawane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(format A4)

(strona przednia)

(wizerunek orła ustalony

dla godła państwa)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres organu

udzielającego zezwolenia)

ZEZWOLENIE NR .........

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(.....................................................................................................................................................................1))

udzielam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy2):

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy3):

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Niniejsze zezwolenie jest ważne na czas nieoznaczony.

Udzielono dnia: ............................... r.

Pouczenie4)

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pouczenie5)

Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 k.p.a.). Niewniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zamyka stronie drogi do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy wnieść za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Wpis od skargi na niniejszą decyzję jest stały i wynosi 200 zł. Strona może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

...........................................

podpis i pieczęć organu

udzielającego zezwolenia

(pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

Seria ........, nr ..........

________________________________________

1)Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego, z ", z późn. zm.".

2)Niewłaściwe skreślić.

3)Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

4)Stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wydawane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

5)Stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

(strona tylna)

OBJAŚNIENIA

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że jego posiadacz nie spełnia już co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71).

3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie uprawnia do:

1) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

2) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

3) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Opis blankietu zezwolenia:

- kolor tła giloszowego utworzony przez linie krzywe o zmiennej grubości, tworzące wzory nieregularne, wykonany z zastosowaniem druku irysowego, utrzymany w tonacji różowo-fioletowej, ramka giloszowa,

- mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- świecące włókna w kolorach żółtym i niebieskim, rozmieszczone nieregularnie, widoczne tylko w świetle UV,

- suche tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa, w lewej górnej części blankietu,

- napisy w kolorze czarnym,

- znak wodny, przeznaczony wyłącznie do produkcji podłoża papierniczego dla wykonawcy blankietów, zabezpieczony chemicznie przed próbami zmian zapisów w dokumencie,

- znacznik (marker) umożliwiający jednoznaczną identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących,

- seria i numer blankietu zezwolenia (niepowtarzalny i ciągły) wykonane techniką typograficzną farbą koloru czerwonego, aktywną w świetle UV na pomarańczowo.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(format A4)

(strona przednia)

(wizerunek orła ustalony

dla godła państwa)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres organu

udzielającego licencji)

LICENCJA NR ........

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób samochodem osobowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(.......................................................................................................................................... 1))

udzielam licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób samochodem osobowym:

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy2):

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Niniejsza licencja jest ważna do:

Udzielono dnia: ............................. r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

............................................

podpis i pieczęć organu

udzielającego licencji

(pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

Seria .........., nr ..........

______________________________________

1)Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego, z ", z późn. zm.".

2)Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

(strona tylna)

OBJAŚNIENIA

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Opis blankietu licencji:

- kolor tła giloszowego utworzony przez linie krzywe o zmiennej grubości, tworzące wzory nieregularne, wykonany z zastosowaniem druku irysowego, utrzymany w tonacji żółto-pomarańczowej, ramka giloszowa,

- mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- świecące włókna w kolorach żółtym i niebieskim, rozmieszczone nieregularnie, widoczne tylko w świetle UV,

- suche tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa, w lewej górnej części blankietu,

- napisy w kolorze czarnym,

- znak wodny, przeznaczony wyłącznie do produkcji podłoża papierniczego dla wykonawcy blankietów, zabezpieczony chemicznie przed próbami zmian zapisów w dokumencie,

- znacznik (marker) umożliwiający jednoznaczną identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących,

- seria i numer blankietu licencji (niepowtarzalny i ciągły) wykonane techniką typograficzną farbą koloru czerwonego, aktywną w świetle UV na pomarańczowo.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

(format A4)

(strona przednia)

(wizerunek orła ustalony

dla godła państwa)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres organu

udzielającego licencji)

LICENCJA NR .........

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu

powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(............................................................................................................................................................ 1))

udzielam licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy2):

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Niniejsza licencja jest ważna do:

Udzielono dnia: ................................. r.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

..........................................

podpis i pieczęć organu

udzielającego licencji

(pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

Seria ..........., nr .............

____________________________________________

1)Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego, z ", z późn. zm.".

2)Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

(strona tylna)

OBJAŚNIENIA

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub samochodem osobowym.

Opis blankietu licencji:

- kolor tła giloszowego utworzony przez linie krzywe o zmiennej grubości, tworzące wzory nieregularne, wykonany z zastosowaniem druku irysowego, utrzymany w tonacji beżowo-brązowej, ramka giloszowa,

- mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- świecące włókna w kolorach żółtym i niebieskim, rozmieszczone nieregularnie, widoczne tylko w świetle UV,

- suche tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa, w lewej górnej części blankietu,

- napisy w kolorze czarnym,

- znak wodny, przeznaczony wyłącznie do produkcji podłoża papierniczego dla wykonawcy blankietów, zabezpieczony chemicznie przed próbami zmian zapisów w dokumencie,

- znacznik (marker) umożliwiający jednoznaczną identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących,

- seria i numer blankietu licencji (niepowtarzalny i ciągły) wykonane techniką typograficzną farbą koloru czerwonego, aktywną w świetle UV na pomarańczowo.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

(format A5)

(strona przednia)

(wizerunek orła ustalony

dla godła państwa)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres organu

udzielającego licencji)

LICENCJA NR ..........

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób taksówką

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(........................................................................................................................................................... 1))

udzielam licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy2):

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

obszar prowadzenia przewozów:

numer rejestracyjny pojazdu:

Niniejsza licencja jest ważna do:

Udzielono dnia: ............................ r.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

............................................

podpis i pieczęć organu

udzielającego licencji

(pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

Seria ........, nr ..........

______________________________

1)Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego, z ", z późn. zm.".

2)Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

(strona tylna)

OBJAŚNIENIA

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze określonym w licencji. Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. Zabrania się wykonywania transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji, z wyłączeniem sytuacji, gdy przedsiębiorca wystąpił o nową licencję.

Opis blankietu licencji:

- kolor tła giloszowego utworzony przez linie krzywe o zmiennej grubości, tworzące wzory nieregularne, wykonany z zastosowaniem druku irysowego, utrzymany w tonacji beżowo-zielonej, ramka giloszowa,

- mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- świecące włókna w kolorach żółtym i niebieskim, rozmieszczone nieregularnie, widoczne tylko w świetle UV,

- suche tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa, w lewej górnej części blankietu,

- napisy w kolorze czarnym,

- znak wodny, przeznaczony wyłącznie do produkcji podłoża papierniczego dla wykonawcy blankietów, zabezpieczony chemicznie przed próbami zmian zapisów w dokumencie,

- znacznik (marker) umożliwiający jednoznaczną identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących,

- seria i numer blankietu licencji (niepowtarzalny i ciągły) wykonane techniką typograficzną farbą koloru czerwonego, aktywną w świetle UV na pomarańczowo.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

(format A4)

(strona przednia)

(wizerunek orła ustalony

dla godła państwa)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres organu

udzielającego licencji)

LICENCJA NR ...........

na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa

przy przewozie rzeczy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(............................................................................................................................................................. 1))

udzielam licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy2):

numer identyfikacji podatkowej (NIP):

Niniejsza licencja jest ważna do:

Udzielono dnia: ............................. r.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

...........................................

podpis i pieczęć organu

udzielającego licencji

(pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

Seria ........, nr ..............

_________________________

1) Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego, z ", z późn. zm.".

2) Wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

(strona tylna)

OBJAŚNIENIA

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Opis blankietu licencji:

- kolor tła giloszowego utworzony przez linie krzywe o zmiennej grubości, tworzące wzory nieregularne, wykonany z zastosowaniem druku irysowego, utrzymany w tonacji beżowo-niebieskiej, ramka giloszowa,

- mikrodruk pozytywowo-negatywowy z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- świecące włókna w kolorach żółtym i niebieskim, rozmieszczone nieregularnie, widoczne tylko w świetle UV,

- suche tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa, w lewej górnej części blankietu,

- napisy w kolorze czarnym,

- znak wodny, przeznaczony wyłącznie do produkcji podłoża papierniczego dla wykonawcy blankietów, zabezpieczony chemicznie przed próbami zmian zapisów w dokumencie,

- znacznik (marker) umożliwiający jednoznaczną identyfikację autentyczności dokumentu w trakcie badań nieniszczących,

- seria i numer blankietu licencji (niepowtarzalny i ciągły) wykonane techniką typograficzną farbą koloru czerwonego, aktywną w świetle UV na pomarańczowo.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).