Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu... - Dz.U.2015.2133 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2133

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 3 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 2101) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

REJESTR WOJEWÓDZKI

Województwo ......
Numer pozycji rejestrowej1)Dane dotyczące właściciela lub współwłaścicieli pozostawionych nieruchomościDane dotyczące spadkobierców właściciela lub współwłaścicieli pozostawionych nieruchomości
123
1) imię i nazwisko;1) imię i nazwisko;
2) imię ojca;2) imię ojca;
3) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;3) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;
4) adres zamieszkania, w tym:

a) adres zamieszkania w dniu 1 września 1939 r.,

b) pierwszy adres zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

5) data złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby wskazanej w przypadku wskazania przez pozostałych współwłaścicieli osoby uprawnionej do rekompensaty, organ, przed którym złożono oświadczenie, udziały we wskazaniu

4) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

5) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe - data jego wydania lub sporządzenia, numer lub sygnatura akt, wskazanie podmiotu wydającego dokument oraz określenie udziału w spadku;

6) data złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby wskazanej w przypadku wskazania przez pozostałych spadkobierców osoby uprawnionej do rekompensaty, organ, przed którym złożono oświadczenie, udziały we wskazaniu

Miejsce położenia pozostawionych nieruchomościRodzaj i powierzchnia pozostawionych nieruchomościWartość pozostawionych nieruchomości potwierdzona decyzją lub zaświadczeniem
456
1) obecna nazwa państwa, na obszarze którego są położone pozostawione nieruchomości;

2) nazwa województwa Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązująca w dniu 1 września 1939 r., na obszarze którego położona była pozostawiona nieruchomość;

3) nazwa miejscowości obowiązująca w dniu 1 września 1939 r., w której położona była pozostawiona nieruchomość

a) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowane nieruchomości leśne,

d) zabudowane nieruchomości rolne,

e) niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowe,

i) nieruchomości lokalowe,

j) zabudowane nieruchomości leśne,

k) inne nieruchomości niż wymienione w lit. a-j

Powierzchnia nieruchomości wyrażona w metrach kwadratowych dla każdego rodzaju nieruchomości

1) wartość pozostawionych nieruchomości;

2) nazwa województwa lub miasta przyjętego przez rzeczoznawcę majątkowego za porównywalne przy ustaleniu wartości rynkowej nieruchomości pozostawionych

Decyzje (zaświadczenia) potwierdzające prawo do rekompensaty, wydane na podstawie odrębnych przepisów, oraz decyzje, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawyDowody będące podstawą potwierdzenia prawa do rekompensatyInformacje o postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi3)
dokumenty urzędowedowody z zeznań świadkówI instancjaII instancjapostępowanie przed sądami administracyjnymi
789101112
1) nazwa organu, który wydał decyzję (zaświadczenie);

2) data wydania decyzji (zaświadczenia);

3) numer lub sygnatura decyzji (zaświadczenia);

4) data, w której decyzja stała się ostateczna;

5) rodzaj dokumentu (decyzja lub zaświadczenie);

6) dane osoby/osób uprawnionej/nych:

a) imię i nazwisko,

b) imię ojca,

c) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany,

d) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

7) wybrana forma realizacji prawa do rekompensaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy

1) rodzaj dokumentu;

2) oznaczenie dokumentu;

3) data wydania dokumentu;

4) nazwa organu, który wydał dokument

oświadczenie co najmniej dwóch świadków, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy (liczba świadków, data/у złożenia oświadczenia, nazwa organu)1) decyzja lub postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy:

a) data wydania decyzji lub postanowienia,

b) oznaczenie decyzji lub postanowienia,

c) rozstrzygnięcie

w decyzji lub postanowieniu;

2) wznowienie postępowania:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie;

3) stwierdzenie nieważności decyzji:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie

1) odwołanie lub zażalenie:

a) data wydania decyzji lub postanowienia,

b) oznaczenie decyzji lub postanowienia,

c) rozstrzygnięcie;

2) wznowienie postępowania:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie;

3) stwierdzenie nieważności decyzji:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie

1) skarga do sądu administracyjnego:

a) data wydania wyroku,

b) sygnatura akt,

c) rozstrzygnięcie;

2) skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

a) data wydania wyroku,

b) sygnatura akt,

c) rozstrzygnięcie

Rodzaj i wielkość uprawnień przypadających na każdą osobę uprawnioną
13
1) dane osoby/osób uprawnionej/nych:
a) imię i nazwisko,
b) imię ojca,
c) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany,
d) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);
2) zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
3) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) wysokość świadczenia pieniężnego
Stan realizacji prawa do rekompensaty
stan realizacji prawa do rekompensaty przed dniem 7 października 2005 r.3)stan realizacji prawa do rekompensaty od dnia 7 października 2005 r.
1415
1) data realizacji prawa do rekompensaty, imię, nazwisko notariusza, jego siedziba oraz oznaczenie aktu notarialnego;

2) czynność prawna będąca podstawą do realizacji prawa do rekompensaty4);

3) oznaczenie nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty5);

4) rodzaj nabytego prawa (własność, użytkowanie wieczyste);

5) cena nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty6);

6) nazwa organu (podmiotu) zbywającego nieruchomość;

7) powierzchnia nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty;

8) rodzaj nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty (gruntowa, budynkowa, lokalowa)

1) data realizacji prawa do rekompensaty, imię, nazwisko notariusza, jego siedziba oraz oznaczenie aktu notarialnego;

2) czynność prawna będąca podstawą do realizacji prawa do rekompensaty4);

3) oznaczenie nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty5);

4) rodzaj nabytego prawa (własność, użytkowanie wieczyste);

5) cena nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty6);

6) nazwa organu (podmiotu) zbywającego nieruchomość;

7) powierzchnia nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty;

8) rodzaj nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty (gruntowa, budynkowa, lokalowa);

9) wysokość wypłaconego świadczenia pieniężnego oraz wysokość waloryzacji

Dane dotyczące każdej osoby uprawnionej, na rzecz której Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
16
1) wartość pozostawionych nieruchomości przypadająca na osobę uprawnioną;

2) numer pozycji rejestrowej w rejestrze wojewódzkim;

3) imię i nazwisko;

4) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;

5) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

6) forma realizacji świadczenia pieniężnego: przelew albo wypłata gotówki;

7) numer rachunku bankowego osoby uprawnionej7);

8) nazwa organu, który wydał decyzję (zaświadczenie);

9) data wydania decyzji (zaświadczenia);

10) numer lub sygnatura decyzji (zaświadczenia);

11) rodzaj dokumentu (decyzja lub zaświadczenie);

12) wysokość świadczenia pieniężnego;

13) całkowita powierzchnia pozostawionej nieruchomości w metrach kwadratowych, w tym:

a) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowane nieruchomości leśne,

d) zabudowane nieruchomości rolne,

e) niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowe,

i) nieruchomości lokalowe,

j) zabudowane nieruchomości leśne,

k) inne nieruchomości niż wymienione w lit. a-j;

14) statystyczny kod porównywalnego województwa znajdującego się na terenie obecnej Rzeczypospolitej Polskiej przypisany nieruchomości

1) Od 1 do nieskończoności / identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

2) Adres zamieszkania jest rozumiany jako adres zameldowania w celu identyfikacji tożsamości osoby uprawnionej z tożsamością osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wskazanie adresu do korespondencji jest dobrowolne, jednak w razie braku wskazania przyjmuje się, że korespondencja w sprawie odbioru świadczenia pieniężnego będzie kierowana na adres zameldowania.

3) Wypełnia się w stosunku do osób wymienionych w kolumnie 2 lub 3.

4) Pojęcie obejmuje wszystkie formy uprawnień zabużańskich.

5) Położenie nieruchomości, adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, rodzaj nieruchomości lub oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

6) Z podziałem na wartość pozostawionych nieruchomości i waloryzację.

7) W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego wypłacanego w formie przelewu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

REJESTR CENTRALNY

Numer pozycji rejestrowej1)Dane dotyczące właściciela lub współwłaścicieli pozostawionych nieruchomościDane dotyczące spadkobierców właściciela lub współwłaścicieli pozostawionych nieruchomości
123
1) imię i nazwisko;1) imię i nazwisko;
2) imię ojca;2) imię ojca;
3) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;3) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;
4) adres zamieszkania, w tym:

a) adres zamieszkania w dniu 1 września 1939 r.,

b) pierwszy adres zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

5) data złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby wskazanej w przypadku wskazania przez pozostałych współwłaścicieli osoby uprawnionej do rekompensaty, organ, przed którym złożono oświadczenie, udziały we wskazaniu

4) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

5) prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe - data jego wydania lub sporządzenia, numer lub sygnatura akt, wskazanie podmiotu wydającego dokument oraz określenie udziału w spadku;

6) data złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby wskazanej w przypadku wskazania przez pozostałych spadkobierców osoby uprawnionej do rekompensaty, organ, przed którym złożono oświadczenie, udziały we wskazaniu

Miejsce położenia pozostawionych nieruchomościRodzaj i powierzchnia pozostawionych nieruchomościWartość pozostawionych nieruchomości potwierdzona decyzją lub zaświadczeniem
456
1) obecna nazwa państwa, na obszarze którego są położone pozostawione nieruchomości;

2) nazwa województwa Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca

w dniu 1 września 1939 r., na obszarze którego położona była pozostawiona nieruchomość;

3) nazwa miejscowości, obowiązująca w dniu 1 września 1939 r., w której położona była pozostawiona nieruchomość

a) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowane nieruchomości leśne,

d) zabudowane nieruchomości rolne,

e) niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowe,

i) nieruchomości lokalowe,

j) zabudowane nieruchomości leśne,

k) inne nieruchomości niż wymienione w lit. a-j

Powierzchnia nieruchomości wyrażona w metrach kwadratowych dla każdego rodzaju nieruchomości

1) wartość pozostawionych nieruchomości;

2) nazwa województwa lub miasta przyjętego przez rzeczoznawcę majątkowego za porównywalne przy ustaleniu wartości rynkowej nieruchomości pozostawionych

Decyzje (zaświadczenia) potwierdzające prawo do rekompensaty, wydane na podstawie odrębnych przepisów, oraz decyzje, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawyDowody będące podstawą potwierdzenia prawa do rekompensatyInformacje o postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi3)
dokumenty urzędowedowody z zeznań świadkówI instancjaII instancjapostępowanie przed sądami administracyjnymi
789101112
1) nazwa organu, który wydał decyzję (zaświadczenie);

2) data wydania decyzji (zaświadczenia);

3) numer lub sygnatura decyzji (zaświadczenia);

4) data, w której decyzja stała się ostateczna;

5) rodzaj dokumentu (decyzja lub zaświadczenie);

6) dane osoby/osób uprawnionej/nych:

a) imię i nazwisko,

b) imię ojca,

c) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany,

d) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

7) wybrana forma realizacji prawa do rekompensaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy

1) rodzaj dokumentu;

2) oznaczenie dokumentu;

3) data wydania dokumentu;

4) nazwa organu, który wydał dokument

oświadczenie co najmniej dwóch świadków, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy (liczba świadków, data/у złożenia oświadczenia, nazwa organu)1) decyzja lub postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy:

a) data wydania decyzji lub postanowienia,

b) oznaczenie decyzji lub postanowienia,

c) rozstrzygnięcie

w decyzji lub postanowieniu;

2) wznowienie postępowania:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie;

3) stwierdzenie nieważności decyzji:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie

1) odwołanie lub zażalenie:

a) data wydania decyzji lub postanowienia,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie;

2) wznowienie postępowania:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie;

3) stwierdzenie nieważności decyzji:

a) data wydania decyzji,

b) oznaczenie decyzji,

c) rozstrzygnięcie

1) skarga do sądu ad- ministracyj nego:

a) data wydania wyroku,

b) sygnatura akt,

c) rozstrzygnięcie;

2) skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

a) data wydania wyroku,

b) sygnatura akt,

c) rozstrzygnięcie

Rodzaj i wielkość uprawnień przypadających na każdą osobę uprawnioną
13
1) dane osoby/osób uprawnionej/nych:
a) imię i nazwisko,
b) imię ojca,
c) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany,
d) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);
2) zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
3) świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) wysokość świadczenia pieniężnego
Stan realizacji prawa do rekompensaty
stan realizacji prawa do rekompensaty przed dniem 7 października 2005 r.3)stan realizacji prawa do rekompensaty od dnia 7 października 2005 r.
1415
1) data realizacji prawa do rekompensaty, imię, nazwisko notariusza, jego siedziba oraz oznaczenie aktu notarialnego;

2) czynność prawna będąca podstawą do realizacji prawa do rekompensaty4);

3) oznaczenie nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty5);

4) rodzaj nabytego prawa (własność, użytkowanie wieczyste);

5) cena nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty6);

6) nazwa organu (podmiotu) zbywającego nieruchomość;

7) powierzchnia nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty;

8) rodzaj nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty (gruntowa, budynkowa, lokalowa)

1) data realizacji prawa do rekompensaty, imię, nazwisko notariusza, jego siedziba oraz oznaczenie aktu notarialnego;

2) czynność prawna będąca podstawą do realizacji prawa do rekompensaty4);

3) oznaczenie nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty5);

4) rodzaj nabytego prawa (własność, użytkowanie wieczyste);

5) cena nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty6);

6) nazwa organu (podmiotu) zbywającego nieruchomość;

7) powierzchnia nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty;

8) rodzaj nieruchomości nabytej w ramach realizacji prawa do rekompensaty (gruntowa, budynkowa, lokalowa);

9) wysokość wypłaconego świadczenia pieniężnego oraz wysokość waloryzacji

Dane dotyczące każdej osoby uprawnionej, na rzecz której Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
16
1) wartość pozostawionych nieruchomości przypadająca na osobę uprawnioną;

2) numer pozycji rejestrowej w rejestrze centralnym / numer pozycji rejestrowej w rejestrze wojewódzkim;

3) imię i nazwisko;

4) numer PESEL albo numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany;

5) adres zamieszkania i adres do korespondencji2);

6) forma realizacji świadczenia pieniężnego: przelew albo wypłata gotówki;

7) numer rachunku bankowego osoby uprawnionej7);

8) nazwa organu, który wydał decyzję (zaświadczenie);

9) data wydania decyzji (zaświadczenia);

10) numer lub sygnatura decyzji (zaświadczenia);

11) rodzaj dokumentu (decyzja lub zaświadczenie);

12) wysokość świadczenia pieniężnego;

13) całkowita powierzchnia pozostawionej nieruchomości w metrach kwadratowych, w tym:

a) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z jednego użytku gruntowego,

b) niezabudowane nieruchomości rolne składające się z więcej niż jednego użytku gruntowego,

c) niezabudowane nieruchomości leśne,

d) zabudowane nieruchomości rolne,

e) niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę inną niż zagrodowa,

f) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,

g) nieruchomości zabudowane budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,

h) nieruchomości budynkowe,

i) nieruchomości lokalowe,

j) zabudowane nieruchomości leśne,

k) inne nieruchomości niż wymienione w lit. a-j;

14) statystyczny kod porównywalnego województwa znajdującego się na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przypisany nieruchomości

1) Od 1 do nieskończoności / identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

2) Adres zamieszkania jest rozumiany jako adres zameldowania w celu identyfikacji tożsamości osoby uprawnionej z tożsamością osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wskazanie adresu do korespondencji jest dobrowolne, jednak w razie braku wskazania przyjmuje się, że korespondencja w sprawie odbioru świadczenia pieniężnego będzie kierowana na adres zameldowania.

3) Wypełnia się w stosunku do osób wymienionych w kolumnie 2 lub 3.

4) Pojęcie obejmuje wszystkie formy uprawnień zabużańskich.

5) Położenie nieruchomości, adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, rodzaj nieruchomości lub oznaczenie geodezyjne nieruchomości.

6) Z podziałem na wartość pozostawionych nieruchomości i waloryzację.

7) W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego wypłacanego w formie przelewu.

1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).